วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555


✿✿ ✿✿ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษา✿✿ ✿✿ 

     ★... ★... ยินดีต้อนรับ  ท่านที่มาเยี่ยมชมบล็อกทุกท่าน นะค่ะ บล็อกนี้ได้จัดทำขึ้นโดย นางสาวรัตนา  บุญมานุช นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ให้ผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวจากเว็บบล็อกนี้ ได้ ค่ะ ★... ★... 

◕‿◕ คำอธิบายรายวิชา ◕‿◕

       >>-- ศึกษาแนวคิดทฤษฏี นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้  นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างการออก การแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะต้องรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน–•(-• •-)•– วัตถุประสงค์ –•(-• •-)•–

           เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6.อธิบายความหมายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8.ยกตัวอย่างรู้แบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10.เสนอแนวทางการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11.สามารถแสวงหาแหละการเรียนรู้และเครือข่ายเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมได้
12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสาระสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง•._.•รูปแบบการเรียนการสอน•._.•

            เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)


★* *★ เนื้อหาบทเรียน ★* *★

หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่  2 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
♥ หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
♥ หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
♥ หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
♥ หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน